Op de meeste basisscholen in Nederland werkt minimaal één intern begeleider. Voor sommige ouders is de intern begeleider een zichtbare persoon. Andere ouders krijgen (bijna) niet met de intern begeleider te maken en hebben soms ook geen idee wie deze rol op de school van hun kinderen vervult. Wat doet de intern begeleider eigenlijk? Ik vertel het je in dit blog. Zelf ben ik één dag in de week werkzaam als intern begeleider op een kleine dorpsschool. Dus ik deel mijn kennis uit ervaring.

De rol van intern begeleider

Er bestaat best wat verwarring over de rol van intern begeleider, kortweg ib’er. Sommige ouders denken dat de intern begeleider individuele leerlingen helpt die extra zorg nodig hebben. Maar dat is de rol van de remedial teacher. Dit neemt niet weg dat er best ib’ers zijn die ook een deel van de leerlingbegeleiding op zich nemen. Vaak is dit het gevolg van het wegbezuinigen van remedial teaching.

Lees hier mijn blog over de remedial teacher.

Zorgcoördinator

Intern begeleiders hebben een coördinerende taak op de basisschool. Die taak richt zich op de zorgstructuur van de school. Ib’ers worden op sommige scholen dan ook wel zorgcoördinatoren genoemd. De zorgstructuur is de term die wordt gegeven aan het samenspel van routines en beleid, die ervoor moeten zorgen dat elke leerling in de school de zorg krijgt die nodig is.

Zorgcyclus

Ib’ers zorgen ervoor dat er een duidelijke cyclus is in de school. Binnen die cyclus kunnen de leerkrachten in hun groep observeren/signaleren, plannen maken en evalueren. De intern begeleider maakt hiervoor een planning en ziet erop toe dat de leerkrachten de planning naleven. Ze voert geplande en spontane gesprekken met de leerkrachten om samen de bevindingen in een groep door te spreken. De ib’er is zo een vraagbaak voor de leerkrachten en heeft ten opzichte van hen ook een coachende houding.

Contact met ouders

Vraagbaak

De intern begeleider is niet alleen een vraagbaak voor leerkrachten maar ook voor ouders. In eerste instantie is de groepsleerkracht voor ouders het aanspreekpunt als het gaat om vragen over het onderwijs en de zorg voor hun kind. Als de ouders niet voldoende antwoord vinden bij de leerkracht, kunnen ze ook bij de intern begeleider terecht. De intern begeleider verwijst ouders eventueel door naar een instantie die hen verder kan helpen. Indien nodig kan de ib’er een bemiddelende rol vervullen tussen leerkrachten en ouders.

Schakel tussen betrokkenen

Soms stellen de leerkracht en de ib’er vast dat een leerling meer zorg nodig heeft dan binnen het basisaanbod van de school kan worden waargemaakt. In dat geval gaat de ib’er samen met de leerkracht en de ouders om tafel. Zo kunnen ze met elkaar bespreken welke zorgen worden gesignaleerd. Ook kan worden besproken welke route wenselijk is om zo goed mogelijk aan te sluiten met benodigde hulp. De ib’er is vervolgens de schakel tussen de school, de ouders en eventuele externe hulp. In het geval van zo’n samenwerking, wordt regelmatig een zogenaamd ‘groot overleg’ gevoerd, waarbij alle betrokkenen aansluiten. De ib’er neemt het initiatief tot zulk overleg en heeft de regie.

Extra zorg inschakelen

Omdat de ib’er een schakel is tussen de school en externe zorg, onderhoudt zij ook het netwerk met het samenwerkingsverband en externe zorginstanties zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werk of de schoolarts. Kortgezegd is het samenwerkingsverband een overkoepelende organisatie waar basisscholen uit een bepaalde regio van Nederland onder vallen. Het samenwerkingsverband stelt financiële hulp en expertise beschikbaar waar de basisschool en haar schoolbestuur aan hun grens zitten. Daarnaast ziet het samenwerkingsverband erop toe dat schoolbesturen Passend Onderwijs bieden.

Eigenschappen van een goede ib’er

De intern begeleider heeft dus hoofdzakelijk contact met leerkrachten, ouders en externe instanties en in veel mindere mate met leerlingen. Een goede ib’er moet in staat zijn om transparant en positief te communiceren met alle betrokkenen. Zij moet een open en vertrouwelijke houding hebben, zodat ouders en leerkrachten geen drempel ervaren om bij haar binnen te lopen. Ze is gestructureerd en in staat beleid en planningen op te stellen. Daarnaast moet ze op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen binnen het onderwijs. Zo kan zij er op toezien dat de school zich door ontwikkelt en het onderwijsaanbod van hoog niveau blijft. 

NB: In dit blog verwijs ik naar ib’ers in de zij-vorm. Hoewel er ook enkele mannelijke intern begeleiders zijn, is het overgrote deel vrouw.

Heb je na het lezen van dit blog nog vragen? Neem gerust contact op. Ik help jou en je kind graag blij door de basisschool!