Het is zo’n term die op scholen wordt gebruikt en waarvan je misschien denkt: ‘Wat is dat nu precies?’ Het woord analyseren lukt nog wel. Blijkbaar is er een verband waarbinnen wordt samengewerkt. Maar wat houdt die samenwerking dan precies in? Ik leg het je uit.

Structuur

Onderstaande afbeelding laat de structuur zien, zoals de onderwijsinstanties zich tot elkaar verhouden. Nederland heeft 152 samenwerkingsverbanden. Onder elk samenwerkingsverband vallen verschillende schoolbesturen uit een bepaalde regio. Die schoolbesturen hebben elk weer een aantal scholen onder zich.

Wat doet een samenwerkingsverband?

Voor het basisonderwijs zijn er in Nederland 77 samenwerkingsverbanden en voor het voortgezet onderwijs 75. (Bron: www.onderwijsincijfers.nl van Rijksoverheid). Het doel van de samenwerkingsverbanden is het zorgen voor een passende onderwijsplek voor elke leerling. Het samenwerkingsverband is wettelijk verplicht om een zogenaamd ondersteuningsplan te hebben. In dit plan wordt beschreven hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Elke vier jaar moet dit ondersteuningsplan worden herzien en up-to-date gemaakt. Binnen een bepaalde regio horen veel verschillende onderwijsvoorzieningen bij één samenwerkingsverband. Door die samenhang kan een samenwerkingsverband zorgen voor een passende onderwijsplek voor ieder kind. Het samenwerkingsverband maakt afspraken met de verschillende scholen over de begeleiding die zij kunnen bieden. Zo weet het samenwerkingsverband welke expertise de verschillende scholen hebben.

Passend onderwijs

In oktober 2012 is de Wet passend onderwijs aangenomen. Het doel van deze wet is dat alle leerlingen onderwijs kunnen volgen dat past bij hun onderwijsbehoeften. De samenwerkingsverbanden zijn opgericht om invulling te kunnen geven aan deze wet. Elk verband moet zorgen dat binnen haar regio alle mogelijke onderwijsvoorzieningen vertegenwoordigd zijn, zodat elk kind in een vertrouwde omgeving passend onderwijs kan volgen.

Financiële middelen

Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor het verdelen van de financiële middelen voor extra ondersteuning. Scholen en hun schoolbesturen zijn voor de financiële steun dus afhankelijk van het samenwerkingsverband. Sommige samenwerkingsverbanden verdelen de financiële middelen verhoudingsgewijs over de scholen. Scholen met meer leerlingen krijgen zo meer dan kleine scholen. In andere samenwerkingsverbanden wordt gewerkt met aanvraagformulieren. Door te beargumenteren waarom een bepaalde leerling extra ondersteuning nodig heeft, kan een school extra geld aanvragen voor specifieke leerlingen.

Expertise

Samen met de schoolbesturen, hebben de samenwerkingsverbanden de inspanningsplicht om expertise vast te houden. Dit houdt in dat het samenwerkingsverband contacten onderhoudt of personeel aanneemt met expertise op verschillende onderwijsgebieden. Zo kunnen reguliere scholen een beroep doen op die expertise. Wanneer een school ondersteuning aanvraagt, kan dit behalve financiële ondersteuning ook ondersteuning zijn in de vorm van advies of coaching door een expert. Hierbij kun je denken aan gedragsspecialisten, specialisten die ervaring hebben met leerlingen met het syndroom van Down, autisme of leerproblemen.

Ouders en het samenwerkingsverband

De uitleg hierboven is behoorlijk zakelijk. Als ouder denk je misschien: en wat heb ik nu met dat samenwerkingsverband te maken? Eigenlijk niet zoveel, is het antwoord. Het is vooral de school die de contacten onderhoudt. Heeft jouw kind extra ondersteuning nodig? Dan kan het zijn dat de school het samenwerkingsverband betrekt. Als ouder zul je de term ‘samenwerkingsverband’ dan gaan tegenkomen in aanvraagformulieren voor extra hulp voor je kind. Ook kan het zijn dat je op dat moment in aanraking komt met een begeleider vanuit het samenwerkingsverband. Juist omdat je als ouder niet veel met het samenwerkingsverband te maken hebt, is het voor velen een vaag begrip. Na het lezen van dit blog is het voor jou hopelijk helder.

Heb je na het lezen van dit blog nog vragen? Neem gerust contact op. Ik help jou en je kind graag blij door de basisschool!