Vaardigheidsscore

De vaardigheidsscore is de kleinste eenheid waarmee de groei van een leerling kan worden gemeten. Om die reden is het ook de meest specifieke. Voor ouders is het lastig om op basis van alleen de vaardigheidsscore vast te stellen of hun kind genoeg groeit. Hiervoor is meer informatie nodig. Een grafiek uit het leerlingvolgsysteem maakt de groei in vaardigheidsscore inzichtelijk. Maar ook de leerkracht kan achtergrondinformatie geven.

Betekenis van de grafiek

De zwarte lijn in de grafiek geeft de resultaten van een leerling aan, op vijf verschillende toetsmomenten. De vier gekleurde lijnen geven elk de ondergrens van een niveaugebied aan. In dit geval wordt de niveauverdeling A t/m E aangehouden. Alles boven de blauwe lijn is niveau A, alles onder de rode lijn is niveau E.
De gekleurde lijnen visualiseren de gemiddelde groei. De mate van groei is in dit voorbeeld in alle niveaus ongeveer gelijk. Het maakt dus niet uit of een leerling scores behaalt in niveau A, B, C, D of E; de verwachte gemiddelde groei is even groot.

Interpretatie van de grafiek

De grafiek toont in midden groep 3 een resultaat met een vaardigheidsscore van 22. De leerling scoort daarmee in niveau C. Om binnen dit niveau naar behoren te ontwikkelen, verwachten we van deze leerling een groei van 7 punten op de toets eind groep 3. Na de toetsafname eind groep 3, blijkt dat de leerling deze groei niet heeft gehaald. Dit zal voor de leerkracht reden zijn om te analyseren waardoor dit komt.
Wellicht is er in de erop volgende periode extra geoefend met deze leerling. In elk geval wordt er midden groep 4 keurig in de verwachte lijn gescoord. Er is een inhaalslag gemaakt; de leerling is flink gegroeid. In de grafiek is dit goed te zien doordat de zwarte resultatenlijn steiler stijgt dan de gekleurde groeilijnen. Vervolgens stijgt de resultatenlijn van deze leerling in de volgende periodes steeds iets meer dan het gemiddelde.
Op basis van deze grafiek zouden we kunnen concluderen dat de leerling zich goed ontwikkelt op het vakgebied dat bij deze grafiek hoort.

Niveau tegenover vaardigheidsscore

Stel nu dat we alleen naar het niveau hadden gekeken. We zouden dan eind groep 3 wel hebben vastgesteld dat de leerling niet genoeg was gegroeid. In de periode tussen midden groep 4 en midden groep 5 zouden we echter niet de bovengemiddelde groei hebben kunnen vaststellen.
En wat als deze leerling te maken zou hebben met ouders (of een leerkracht) die vinden dat niveau C maar een matig resultaat is? Dan zou deze leerling steeds geconfronteerd worden met een matige beoordeling terwijl er in werkelijkheid een bijzonder positieve groei is doorgemaakt.

Belangrijkste gegeven

De groei die een leerling doormaakt in de vaardigheidsscore, is wat mij betreft het belangrijkste gegeven van de niet-methodegebonden toets. Het zegt namelijk niets over het niveau van de leerling in vergelijking tot leerjaargenoten. Het zegt wel wat over de ontwikkeling van het kind als individu. Of een leerling nu een resultaat haalt in niveau A of I of een resultaat in niveau E of V… aan de hand van de groei in vaardigheidsscore, kun je zien of de leerling zich voldoende blijft ontwikkelen.

Klik hier om terug te gaan naar de hoofdtekst van ‘Wat betekent het toetsresultaat voor jouw kind’.