Je bent op het tien-minutengesprek om de resultaten van je kind met de juf of meester te bespreken. Je krijgt een mooi overzicht te zien met gekleurde grafieken, getallen en letters. De leerkracht noemt een aantal termen: niveau IV, groei in vaardigheidsscore, didactische leeftijd… maar je hebt geen idee waar het over gaat. Of wel een beetje, maar niet precies. Het tien-minutengesprek is ten einde en jij vraagt je nog steeds af: ‘Hoe heeft mijn kind nu gepresteerd? Mag ik tevreden zijn of moet ik me zorgen maken?’
Herkenbaar? Tijd voor een toelichting: wat betekent dat toetsresultaat nu echt?

Verschillende toetsen

Allereerst is het handig om te weten dat er verschillende toetsen bestaan. Niet-methodegebonden toetsen zijn toetsen die op de meeste scholen, vanaf groep 3, twee keer per jaar worden afgenomen. Op de meeste scholen worden nu nog de toetsen van Cito gebruikt maar er zijn steeds meer toetsuitgevers op de markt.
De niet-methodegebonden toetsen worden gebruikt naast de methodetoetsen. Deze laatste worden veel vaker ingezet. Ze horen bij de lesmethodes die de school hanteert. Na elk hoofdstuk van bijvoorbeeld rekenen, taal of spelling, checkt de methodetoets of het aanbod goed is opgepakt door de leerlingen. Bij niet-methodegebonden toetsen, wordt over een grotere periode gekeken naar de ontwikkeling op een bepaald vakgebied. In niet-methodegebonden toetsen wordt niet alleen de feitenkennis getoetst, maar ook inzicht. In deze toetsen worden ook onderdelen getoetst op een niveau dat hoger ligt dan het leerjaar waarin de toets wordt afgenomen. Op die manier kan in de resultaten worden afgelezen welke leerlingen al verder zijn in hun ontwikkeling.

Uitkomsten

De uitkomsten van de niet-methodegebonden toetsen worden met veel verschillende termen en symbolen weergegeven. Voor ouders kan het soms behoorlijk verwarrend zijn: Hoe moeten de gegevens worden geïnterpreteerd? Hieronder leg ik voor de verschillende onderdelen uit wat ze betekenen. Niet op alle scholen worden alle termen en symbolen naar de ouders toe gecommuniceerd. Hieronder noem ik eerst kort de verschillende mogelijkheden waarmee een toetsscore uitgedrukt kan worden. Voor een uitgebreide uitleg kun je doorklikken.

Niveaus

De meest bekende aanduiding voor de uitslag van de niet-methodegebonden toetsen is het niveau. Dit niveau kan worden aangegeven met de letters A t/m E of met de Romeinse cijfers I t/m V. Het niveau is gebaseerd op een landelijke verdeling van de leerlingen.

Verdeling toetsniveaus

Klik hier voor meer uitleg over de niveaus.

Onderwijsleeftijd

Een andere manier om een score uit te drukken is de didactische leeftijd (DL). Didactisch betekent ‘lerend’ of ‘onderwijzend’ en komt van het woord didactiek. Vanaf groep 3 rekenen we voor elk schooljaar 10 onderwijsmaanden. We zeggen dat een leerling aan het einde van groep 3 een didactische leeftijd heeft van 10. Halverwege groep 4 is de didactische leeftijd 15. We kunnen een toetsresultaat vergelijken met deze didactische leeftijd.

Onderwijsleeftijd oftewel didactische leeftijd

Klik hier voor meer uitleg over de didactische leeftijd.

Vaardigheidsscore

De vaardigheidsscore is de kleinste eenheid waarmee de groei van een leerling kan worden gemeten. Om die reden is het ook de meest specifieke. Voor ouders is het lastig om op basis van alleen de vaardigheidsscore vast te stellen of hun kind genoeg groeit. Hiervoor is meer informatie nodig. Een grafiek uit het leerlingvolgsysteem maakt de groei in vaardigheidsscore inzichtelijk. Maar ook de leerkracht kan achtergrondinformatie geven.

Grafiek met groei in vaardigheidsscore

Klik hier voor meer uitleg over vaardigheidsscores.

Belangrijkste gegeven

De groei die een leerling doormaakt in de vaardigheidsscore is wat mij betreft het belangrijkste gegeven van de niet-methodegebonden toets. Het zegt namelijk niets over het niveau van de leerling in vergelijking tot leerjaargenoten. Het zegt wel wat over de ontwikkeling van het kind als individu. Of een leerling nu een resultaat haalt in niveau A of I of een resultaat in niveau E of V… aan de hand van de groei in vaardigheidsscore, kun je zien of de leerling zich voldoende blijft ontwikkelen.

De groei die een kind doormaakt, daar gaat het om!

Je bent op het tien-minutengesprek om de resultaten van je kind met de juf of meester te bespreken. Je krijgt een mooi overzicht te zien met gekleurde grafieken, getallen en letters. De leerkracht noemt een aantal termen… In het vervolg vraag jij: ‘Heeft mijn kind de groei doorgemaakt die verwacht werd?’ Is het antwoord ‘ja’, dan mag je heel tevreden zijn!

Heb je na het lezen van dit blog nog vragen? Neem gerust contact op. Ik help jou en je kind graag blij door de basisschool!